Kas teadsid, et õigusabi kulusid ei pea alati ise kandma?

Blogi

Kommenteeri

Kindlustusseltsiga vaielda on tavainimesele päris keeruline. Seadusi on raske ise mõista, juristi teenus pole samuti odav. Seepärast on eriti oluline, et teaksid, millistes olukordades peab kindlustus maksma juristile sinu eest.

Suhtlus kindlustusseltsi ja kannatanuga on keeruline, sest kindlustusõigus ja kahju hüvitamist puudutav õigus on teemad, mis nõuavad kogemust, teadmisi ja võimet seadusetekstidesse süveneda. Abi oleks pädevast juristist, keda end vaidluses esindama palgata, aga see on enamasti liiga kallis. Leidub siiski kaks olukorda, kus kindlustusselts peab ka kohtuvälise suhtluse puhul sinu õigusabikulud tasuma. Millised need on?

Liiklusõnnetuses osaleja vältimatult vajalikud õigusabi kulud

Kindlustus peab tasuma liiklusõnnetuses osaleja õigusabikulud juhul, kui õigusabi kasutamine on mõistlikult võttes vajalik – see tähendab, et ilma selleta ei saaks osaleja enda õigusi tõhusalt kaitsta. Õigusabi kasutamine on vajalik ka selleks, et ära hoida hilisemaid õigusvaidlusi ja nendega kaasnevaid kulusid.

Need väited tuginevad Tallinna Ringkonnakohtu lahendile nr 2-12-22703, mis on leidnud, et tõendite kogumine ja analüüs eeldavad õigusalaseid teadmisi, aga kui liiklusõnnetuses osalejal õigusharidust ei ole, ei saa temalt eeldada, et ta vastavaid õigusakte teaks. Ringkonnakohus pidas viidatud lahendis õigusabi kasutamist vajalikuks isegi juba kindlustusjuhtumi kohta avalduse esitamisel ja tõendite kogumisel, andes liiklusõnnetuses osalenule õiguse nõuda kindlustusseltsilt õigusabikulude hüvitamist.

Kindlustusseltsi vastuväiteks antud vaidluses oli, et liiklusõnnetuse toimumine ei too endaga kaasa automaatset vajadust juriidilise abi järele. Kuna tõendite hankimine ei ole seotud kindlustusseltsi või liiklusõnnetuse teise osapoole tegevusega, ei ole tõendite hankimiskulud vaadeldavad varakahjuna liikluskindlustuse seaduse kontekstis. Pigem on need vaadeldavad menetluskuludena, mis on liiklusõnnetuse osapool teinud vabal tahtel. Kindlustusselts toonitas ka, et liiklusõnnetuses osaleja on teinud need kulud enne kindlustusseltsile nõude esitamist, millega on võtnud kindlustuselt võimaluse ise tõendeid hankida.

Esimese astme kohus ehk maakohus nõustus algselt kindlustusseltsiga ja leidis, et kindlustusselts ei pea sellisel juhul õigusabikulusid tasuma, sest kindlustusseltsil on nii või naa kahju menetlemise kohustus ja ka oskused seda teha. See otsus aga muudeti ära teises kohtuastmes ehk eespool viidatud ringkonnakohtu otsusega.

Kuna liiklusõnnetuses vastutava isiku tuvastamine (eriti mis puudutab isikukahjusid ja moraalset kahju) on väga keeruline, on ringkonnakohtu võetud seisukoht mõistetav ja mõistlik. Sisuliselt leidis ringkonnakohus, et õigusabi vajalikkuse üle otsustades tuleb lähtuda konkreetsest kindlustusjuhtumist ja selle menetlemise asjaoludest. Ka riigikohus on oma otsuses nr 3-2-1-19-13 punktis 11 rõhutanud, et kohtuväliste õigusabikulude hüvitamisel peab kohus kõigepealt hindama, kas õigusabi kasutamine oli mõistlikult võttes vajalik.

Vastutuskindlustuse soetanud kliendi õigusabikulud

Paljudel meist on sõlmitud kodukindlustus ja sageli on koos sellega sõlmitud ka vastutuskindlustus. See tähendab, et õnnetuse korral hüvitatakse lisaks sulle tekkinud kahjule ka see kahju, mille sina oled põhjustanud kolmandatele isikutele. Näiteks kui pesumasinal läheb katki ühendusvoolik ning vesi uputab ka alumised korrused, katab tavaline kodukindlustus ainult sinu korteri remondi, vastutuskindlustuse puhul aga aitab katta ka alumiste korterite kordategemise kulud.

Peale selle, et vastutuskindlustus aitab katta kolmandatele isikutele põhjustatud kahju, aitab see lisaks kanda ka sinu õigusabiga seotud kulud. Nimelt sätestab võlaõigusseaduse § 511 lg 1, et kui kindlustusvõtja vastu on esitatud nõue, katab kindlustus tema kulud õigusabile ulatuses, milles kindlustusvõtja võis selliseid kulusid pidada vajalikuks oma õiguste kaitseks kohtus ja kohtuväliselt, isegi juhul, kui tema vastu esitatud nõue osutub alusetuks.

Seega, kui sul on vastutuskindlustus, makstakse sinu õigusabikulud kinni isegi siis, kui sinu vastu esitatakse alusetu nõue. Näiteks tehakse seda juhul, kui elad kortermajas ja alumine naaber esitab sulle nõude, väites, et ujutasid tema korteri üle. Sellisel juhul ei pea sa ise alumise naabriga vaidlema, vaid saad kindlustusseltsi kulul palgata juristi, kes vaidleb sinu eest.

Tegelikult on õigusabikulude kandmise kohustus vastutuskindlustuse puhul veelgi laiem: kindlustus katab ka kriminaalmenetluses ja halduskohtumenetluses kindlustusvõtja huvide kaitseks kantud kulud. Selliste kulude hüvitamise eelduseks on, et menetlused on seotud kindlustusvõtja tsiviilõigusliku vastutusega ja vastavad kulud on tehtud kindlustusandja juhiseid järgides. Nii võivad näiteks kuuluda hüvitamisele advokaadi kulud, kui oled põhjustanud liiklusõnnetuse, millega seoses on algatatud kriminaalasi (kriminaalasi algatatakse alati, kui inimene saab viga ja on haiguslehel üle 4 kuu), kannatu on esitanud kahju hüvitamise nõude ja selles osas on käimas vaidlus.

Oluline on ka meeles pidada, et kindlustusandja peab kindlustusvõtja nõudmisel kulud ette tasuma! Nii et kokkuvõttes – kui sul kodukindlustus- või muus kindlustuslepingus vastutuskindlustust veel ei ole, tasub seda kindlasti kaaluda.

Lisa kommentaar

Email again: